• 01

  Birikdiriji aragatnaşyklar

  Esasy material bürünç, mis, uglerod polat, poslamaýan polat, polat garyndysy, alýumin garyndysy.we ş.m.

  Faceerüsti bejermek sink örtügi, Anodlaşdyrylan gara, Nikel örtük, hrom örtük, anodizasiýa

 • 02

  Goýuň we halka salyň

  Goýmak: PA + GF materialy, ýöriteleşdirilen, dürli kod re modeimini we reňkini, ýalyn saklaýjyny kabul ediň.

  O-halka: öz islegiňiz üçin silikon we FKM

 • 03

  Buraw / hoz / gabyk

  Hususy ululygy: M5 / M8 / M12 / M16 / 7/8 '' we ş.m.

  Omörite gutarmak: Altyn pellehana / Kümüşden ýasalan / Nikel bilen örtülen / Chrome örtülen / gaplanan

 • 04

  Fişler we kabeller

  Fişler: Öz islegiňiz üçin dürli daşky şekilli galyp;logotipiňiz bilen düzülenleri hem kabul ediň

  Kabeller: PUR üçin UL20549, PVC üçin UL2464, 16AWG-den 30AWG aralygyndaky sim ölçeg aralygy bar

M seriýaly aksessuarlar-04

Täze önümler

 • Dürli
  Milletler

 • Zawod
  Kwadrat metrler

 • Eltip bermek
  Wagtynda

 • Müşderi
  Kanagat

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Enjamlary ýerleşdirmek öz-özüne ýeterlikdir

  2010-njy ýyldan başlap, özümize ýeterlik enjam enjamlaryny öndürýäris.Müşderilerimiz üçin çykdajylary tygşytlamak, hiliň kepili we ygtybarly eltilmegini üpjün etmek üçin aksesuarlary-gurnama taýýar önümleri bir bitewi çözgütleri birleşdirdik.

 • Şahadatnamamyz iň gowy hili kepillendirýär

  Yilian birleşdirijisi ISO9001 Hil dolandyryş ulgamy we ISO14001 daşky gurşaw ulgamy şahadatnamasyny aldy, ähli önüm CE, ROHS, REACH we IP68 şahadatnamasy we hasabatyndan geçdi.AQL standartyna laýyklykda hilimizi kepillendirmek üçin güýçli hil gözegçilik toparymyz bar.

 • Her hili jikme-jikliklere berk gözegçilik edýäris

  Her bir garnituranyň hilini we taýýar önümiň synagdan geçip biljekdigini berk kepillendirýäris.Highokary öndürijiligimiz we çalt logistika müşderilerimiziň islegini doly kanagatlandyrýar.Biz siziň ygtybarly ýöriteleşdirilen birikdiriş çözgütleri hyzmatdaşyňyz.

 • 24 sagat onlaýn müşderi hyzmaty

  24 sagat onlaýn müşderi hyzmatyny hödürlemek üçin ýokary hilli gözegçilik we täsirli satuw toparymyz, täze we kämilleşdirilen önümleri döretmek üçin işleýän we dünýädäki müşderilerimizi goldamak üçin global satuw we hyzmat merkezleri bolan tejribeli inersenerler we dizaýnerler topary bar.

 • Hil kepilligimiz 2 ýyl

  Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga, Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg. Biz 100% hil kepilligini berýäris, ähli döwülen bölekler alnan 30 günüň içinde kepillendirilip bilner.2 ýyl kepillik bargoldawyňyz elmydama höwesimiz bolar.

Biziň blogymyz

 • asd-151

  Suw geçirmeýän birikdirijiler: öndürijiligi we ygtybarlylygy birleşdirýär

  Häzirki zaman tehnologiki taýdan ösen dünýäde ygtybarly we täsirli suw geçirmeýän birikdirijilere bolan isleg gaty artdy.Içerki we açyk gurşawda elektron enjamlara we enjamlara bil baglaýan köp sanly pudak bilen, garşy durup bilýän birikdirijileriň bolmagy gaty möhümdir ...

 • 34750

  Tegelek birikdirijiler näme?

  Tegelek birikdirijiler ygtybarly we täsirli elektrik birikmelerini döretmek we goldamak üçin döredilen elektromehaniki enjamlardyr.Olaryň tegelek görnüşi aňsat birikmegi we birikmegi ýeňilleşdirýär, olary ýygy-ýygydan plug-play funksiýalary bolan ýerler üçin ideal edýär ...

 • 44 (1)

  Push-Pull birleşdirijisine öwreniň

  Çalt depginde sanly döwürde üznüksiz birikmek iň zerur zerurlyga öwrüldi.Sarp ediji elektronikasynda, senagat awtomatizasiýasynda ýa-da lukmançylyk enjamlarynda bolsun, täsirli we ygtybarly özara baglanyşyk çözgütlerine isleg artýar.Elýeterli köp sanly wariantyň arasynda bir garaşsyz tehnologiýa ...

 • 50114d8d5

  Suw geçirmeýän C görnüşli birleşdirijiler näme?

  Suw geçirmeýän C görnüşli birleşdirijiler, suwa çydamly we tersine öwrüler ýaly döredilen uniwersal seriýa awtobusynyň (USB) birleşdirijisidir.Olarda 24 sany gysgyçly ýumurtga şekilli wilka bar, bu maglumatlary has çalt geçirmäge, elektrik energiýasynyň iberilmegini ýokarlandyrmaga we dürli ...

 • birikme11

  Plastiki tegelek birikdirijileriň peýdalary

  In engineeringenerçilik we önümçilik dünýäsinde deňsiz-taýsyz amatlylygy, köpugurlylygy we ygtybarlylygy üpjün edýän plastmassa tegelek birleşdirijiler möhüm komponentdir.Bu birleşdirijiler önümleriň dürli görnüşleriniň dürli böleklerini birleşdirmekde, üznüksiz işlemäge mümkinçilik bermekde möhüm rol oýnaýar ...

 • hyzmatdaş-01 (1)
 • hyzmatdaş_01
 • hyzmatdaş_01 (2)
 • hyzmatdaş_01 (4)